Miljötaxi/Miljöfordon

75% eldrift!

3 av 4 fordon går helt på el.

Vårt mål är att senast 2025 ha en 100% utsläppsfri fordonsflotta.

Våra taxifordon är 100% tomgångsfria! #snälltmotringmuren

Grönt löv.png

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

 

Vi ska därför

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.

 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.

 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.

 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.


 

Miljöorganisation

Från och med år 2018 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig, Joakim Andersen. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, som inleddes redan 2017, omfattar miljöval av bränsle, service av fordon, klimatkompensering och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget.

 

För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.

 

Genom att kontinuerligt uppdatera vår miljöpolicy efter de senaste rönen, diskutera med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

jm_klimatkompenserad-zeromission_medium.
fossilfritt-sverige-logo-1.png
Om Symbol on the Beach

Handlingsplan

 

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning.

 

 • Miljöpartners

Zeromission - Klimatkompensering

Fossilfritt Sverige

 

Handlingsplanen omfattar följande:

 

 • Källsortering av avfall

      Vi källsorterar vårt avfall och lämnar sopor för återvinning

 • Klimatkompensation till kund

      Kund erhåller ett intyg (ZeroMission) på att klimatkompensation har        skett i samband med dennes resa. Intyget skickas via epost.

 • Energisparåtgärder

      Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata          programvaror för att minska pappersanvändning för att sprida              information till personal, kunder och leverantörer. Företaget                    använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är            möjligt.

 • Miljöanpassade inköp

     Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av                 produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen       till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till       mer miljöanpassade tjänster. Efterlevnad av kraven är ett måste och       diskuteras vid personalmöten en gång per månad.

 • Miljökrav på våra tjänster

      Via samarbete med Fossilfritt Sverige strävar vi att senast 2025              enbart använda miljövänliga drivmedel. (Biogas/El)

      Bensindriften klimatkompenseras tillsvidare via Zeromission.se.

      (Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver    

      bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska  

      bränsleförbrukningen).

 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

     Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets             miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång           per månad där också ny information ges. Genom muntlig och               skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande         miljöarbete och vinsten av att aktivt välja samåkning och gröna             bränslen. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående               dialog om miljöförbättrande åtgärder.